Skip to content

Dotacje unijne

Tytuł projektu: „Uruchomienie mobilnej usługi z zakresu informatyki śledczej”

Wartość całkowita projektu: 172 692,00 zł
Wartość dofinansowania: 70 059,60 zł

Cele i efekty projektu:

CFT – Grupa Informatyczna Sp. z o.o. jest firmą o charakterze specjalistycznym, której głównym profilem działalności jest wykonywanie opinii z zakresu informatyki śledczej. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku zakupu środków trwałych oraz oprogramowania. Inwestycja pozwoli na wprowadzenie nowej usługi (mobilny audyt oraz zabezpieczanie danych). Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie wartości firmy, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost rozpoznawalności marki.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.